Czynności notarialne

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości

Do sprzedaży lub przekazania nieruchomości konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, będącego zresztą finalnym etapem zawierania umowy pomiędzy kupującym i sprzedającym lub darczyńcą a obdarowanym. Czynność ta wymaga z kolei przedstawienia odpowiednich dokumentów. Obie strony powinny dostarczyć kserokopie bądź skany dokumentów, z kolei oryginały są potrzebne do okazania w dniu podpisywania aktu notarialnego. Notariusz dokona też wówczas potwierdzenia tożsamości obu stron na podstawie dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu etc.

Już dziś skontaktuj się z Kancelarią Notarialną w celu przygotowania treści aktu notarialnego o sprzedaży lub darowiźnie nieruchomości.

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
 3. - wypis aktu notarialnego,
  - prawomocny Akt Własności Ziemi,
  - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o
 4. wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 5. wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej ze Starostwa lub Urzędu Miasta,
 6. zaświadczenie, z którego wynikać będzie przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 7. zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że nieruchomość nie leży na obszarze rewitalizacji lub obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 8. zaświadczenie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa, że zbywana nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, o którym mowa w art.19 ust.2 ustawy o lasach, ani decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 w/w/ ustawy,
 9. zaświadczenie, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 10. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział z Urzędu Gminy lub Miasta i mapa z podziałem,
 11. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania),
 12. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży), warunki zapłaty ceny sprzedaży (nr rachunku bankowego) oraz warunki i data wydania działki,
 13. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON i inne dokumenty.

Do góry