Czynności notarialne

Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje nam, kiedy nabyliśmy lub został nam przekazany lokal niestanowiący odrębnej własności. Prawo do budynku oraz gruntu pozostaje w rękach spółdzielni mieszkaniowej.

Sfinalizowanie sprzedaży bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – czyli zawarcie umowy sprzedaży lub zbycia mieszkania – wymaga sporządzenia aktu notarialnego. By tego dokonać, konieczne jest przekazanie kserokopii lub skanów dokumentów oraz okazanie oryginałów w dniu podpisania aktu. Skontaktuj się z Kancelarią Notarialną już dziś, by otrzymać więcej informacji na temat procedury.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wymagane dokumenty:

 1. nr księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 2. podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest:
 3. - przydział
  - wypis aktu notarialnego
  - umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia łącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 4. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 5. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 6. wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży, nr rachunku bankowego), warunki i data wydania lokalu,
 7. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zamieszkania).

Do góry